Дневен архив: 31/10/2018

Социологическо изследване „Хората с увреждания на пазара на труда“

Понятието „инвалидност“ се свързва с множество конотации, водеща сред които е усещането за невалидност
на човека поради физически, сензорни или ментални/психически заболявания и/или увреждания.
„Инвалидността е състояние и/или процес, който е резултат от отговора на обществото към уврежданията
на индивидите и който ги поставя в затруднена или неизгодна ситуация и създава пред тях икономически,
социални, психологически и от физическата среда бариери, които те не могат да преодоляват, както
останалите хора.

Това трайно затруднява, ограничава или прави невъзможно извършването на всички или
част от житейските дейности и/или изпълнението на социалните роли, присъщи за дадена възраст, пол,
образование и квалификация, в съответствие с правните и социалните норми на обществото“ (Б. Ивков).

Като процес инвалидността е:

-многоетапен процес
-многоизмерен процес
Съобразно критерия „вид инвалидност“, се различават:
-физическа инвалидност, породена от: генетични аномалии, травматични увреждания, различни
заболявания – ревматични, неврологични и др., заболявания и увреждания на слуха и зрението и др.
– умствена и психическа, породена от различни умствени или психически заболявания и увреждания.
За инвалидност може да се говори тогава, когато уврежданията и настъпилите като последица от
тях функционални дефицити затрудняват, ограничават или правят невъзможно извършването на
основните ежедневни дейности и изпълнението на присъщи социални роли.

Те се проявяват в основните житейски сфери:
-лична хигиена и хранене,
-моторни възможности и възможности за придвижване в пространството,
-придобиване на професия и професионална квалификация, както и намиране и задържане на работно
място и получаване на доходи от труд,
-създаване и поддържане на трайни социални връзки и контакти с други хора (участие в различни
социални мрежи),
-обучение и образование
-рекреация, почивка и свободно време.

Оценката на последиците от появата и съществуването на инвалидност, е свързана с величината на
затрудненията, ограниченията във възможностите при и/или невъзможността за:
-извършване на ежедневните, присъщи за всеки човек, дейности,
-извършване на дейностите, свързани със самостоятелния живот в общността и социалните групи,
-изпълнение на социалните роли в сферата на образованието, труда, семейството (в т.ч. сексуаланите
отношения), участието в публичния живот и др.,
-нивото на достъп до всички сфери на социалния живот.

Последиците от различни травми и увреждания, са свързани с настъпването на различни затруднения,
ограничения и/или невъзможност за извършване на определени действия.

Те се проявяват в следни сфери:
-биофизическа,
-умствена и/или психическа,
-професионална,
-социална,
-икономическа,
-правна.

Оценката и отношението на обществото към тези затруднения, ограничения и/или невъзможност за
извършване на определени действия и дейности, както и условията и възможностите, които обществото
предоставя на хората, които ги изпитват, за да ги преодоляват и да се реализират, оформят социалния
контекст на инвалидността.

Цялото социологическо проучване може да прегледате ТУК.