Продължава работата по проект „Активни в труда”

Общо 85 души от Варна са включени в проекта „Активни в труда на територията на община Варна. Това са 35 икономически неактивни лица за професионално обучение и заетост. Потребители на социалната услуга „Мобилен екип за социална и здравна работа на терен“ – 50 лица. Възрастни в риск 40 лица и 10 лица представители на групата от хора с увреждания и техните семейства.

Проектът се осъществява по Процедура BG05M9OP001-2.005 ”Активно включване”, и изпълнители са Фондация„Владиславово“ като водеща организация с партньори Фондация „Николаевка”, ОП „Управление на проекти и озеленяване”. Продължителността на проекта е 19 месеца от 01.05.2017 г. до 30.11.2018 г. Целта на услугата е разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот на хората с увреждания и техните семейства. Осигуряване на качествена грижа за потребителите съобразно техните потребности.

Проектът има за цел да се въздейства положително на представителите на целевата група в него от гледна точка на тяхната успешна социална интеграция и реализация на пазара на труда. Целта е продуктите и услугите следствие на дейностите по проекта да се използват дългосрочно, целесъобразно, ефективно и устойчиво.

Общите цели в предлаганият проект са свързани със създаване на условия за:
– Подобряване качеството на живот на хората с увреждания и техните семейства с цел повишаване на мотивацията им за водене на независим и самостоятелен начин на живот чрез насърчаване на равните възможности на тези лица за заетост и интеграция на пазара на труда в Община Варна.
Специфична цел е създаване на функциониращ иновативен модел за активно социално включване. Това ще се реализира чрез: професионално ориентиране; обучение и професионално развитие; трудова реализация; социална интеграция и включване на хора представители на социално уязвимите групи /целевата група по проекта/.

От началото на проекта се извършваха основно следните дейности:

Дейност 1 – Създаде се екип за управление на проекта.
Дейност 2 – Публичност. Изработиха се и се отпечатаха рекламни материали по проекта с които се популяризираха дейностите му. Те се раздаваха на всички срещи и масови събития в община Варна.

Дейност 4 – Разкриване на иновативна социална услуга „Мобилен екип за социална и здравна работа на терен“. Подбраха се потребителите по проекта отговарящи на изискванията за целева група. Първоначално се подбраха 60 кандидата и след оценка те останаха 50. Направиха се индивидуални досиета и оценки на потребностите на всичките 50 потребителя от целевата група по проекта.

Дейност 5 – Предоставяне на иновативната социална услуга. Наеха се специалисти-психолог, социален работник, медицинска сестра, логопед, юрист, трудо и арт терапевт и специалист по маркетин. Те започнаха своята работа „на терен“ и обслужваха всички 50 потребители от целевата група по проекта.

В периода за 15 месеца ще бъдат предоставяни следните услуги:

1. Работа за социална интеграция и активно участие на потребителите в живота на общността.
2. Работа със семейства и близки.
3. Осъществяване на връзки с обществеността.
4. Организиране на свободното време, отдиха и развлеченията на потребителите.
5. Рехабилитационна работа, арттерапия, трудотерапия, здравни консултации.

Посочените дейности се провеждат на терен в домовете на потребителите, в помещението на МЕКСЗТ в ДКЦ „Св. Иван Рилски“ в квартал Аспарухово, както и сред близките природни забележителности. Закупиха се материали и консумативи за терапиите и здравето на потребителите на МЕКСЗТ.

Успоредно с дейностите по проекта, свързани с потребителите, се извършваше текущо отчитане, кореспонденция с Управляващия орган и мониторинг на дейностите.