РЦХНП

 

Ресурсен център за хора в неравностойно положение

„Надежда за всеки”

ДОСТАВЧИК НА УСЛУГАТА Е ФОНДАЦИЯ „ВЛАДИСЛАВОВО“


Социалната услуга Ресурсен център за хора в неравностойно положение се предоставя на лица, застрашени или жертви на домашно насилие, насилие на работното място, лица и семейства, чиито деца са станали жертва на агресия и насилие на улицата, хора застрашени или жертва на трафик с цел различни видове експлоатация.

Социалната услуга е делегирана общинска дейност с капацитет 30 места, възложена на Фондация „Владиславово” за управление и предоставяне на услугата съгласно Договор № Д16001262ВН/07.09.2016г. Ресурсен център за хора в неравностойно положение „Надежда за всеки” е регистриран в Агенция за социално подпомагане към Министерството на труда и социалната политика като доставчик на социални услуги и притежава Удостоверение за регистрация №154-11/05.08.2011г.

 

Ресурсен център за хора в неравностойно положение ”Надежда за всеки” предлага следния комплекс от социални услуги за лица, претърпели насилие или жертви на трафик, за тяхната интеграция и социално включване:

 • Кризисна интервенция;
 • Психологически консултации и подкрепа;
 • Социално посредничество и застъпничество;
 • Подкрепа на хора, претърпели насилие или жертви на трафик;
 • Придружаване до институции, съдействие за намиране на работа, промяна на постоянен адрес, избор/промяна на личен лекар;
 • Съдействие за подобряване контакта и комуникацията с близки/членове на семейството,  които са ресурс за подкрепа и др.;
 • Здравни и правни консултации;
 • Индивидуална и групова работа по превенция на насилието, трафика на хора, дискриминация, зависимости;
 • Семейно планиране

По програма „Превенция” на Ресурсен център за хора в неравностойно положение ”Надежда за всеки” се провеждат ежегодно информационни кампании за превенция на насилието над жени,  насилието над възрастни хора, трафика на хора с цел трудова и сексуална  експлоатация. Традиционно всяка година в обявените от ООН международни дни на ненасилието, за борбата с трафика на хора и  за борбата срещу СПИН в Ресурсен център за хора в неравностойно положение ”Надежда за всеки” се обявяват „Дни на отворените врати” за всички граждани, които имат въпроси или търсят съвет.

Основна цел и дейности

Основната цел – Повишаване на осведомеността на обществото и рисковите групи (жени, деца, представители на етническите малцинства, безработни и социално слаби) по проблемите на трафика на хора, домашното насилие и насилието на работното място, разработване на механизми за тяхното ограничаване и създаване на обществена непримиримост към тези явления.

Функциониране на социалната услуга – Ресурсен център за хора в неравностойно положение работи в няколко направления, предоставя комплекс от социални услуги за хора в неравностойно положение, претърпели насилие или са жертва на трафик, за тяхната интеграция и социално включване и предоставя:

Целеви групи:

 • Лица – жени, мъже, млади хора, жертва на насилие.
 • Лица, застрашени от насилие в дома, поради рисково поведение на партньора или роднина с когото съжителстват в дома.
 • Лица, жертви на дискриминационно отношение.
 • Лица, жертви на трафик на хора с цел експлоатация.
 • Лица, застрашени от попадане в схеми на трафик на хора.
 • Семейства на лица, жертви на насилие и/или трафик на хора.
 • Лица, извършители на домашно насилие.

 

Фондация „Владиславово” предоставя социалната услуга самостоятелно с активното сътрудничество  на  институции на регионално и местно ниво.


Екип на Ресурсен център за хора в неравностойно положение

„Надежда за всеки”

Евгения ДиковаЕвгения Дикова-Управител

 

Ваня АврамоваВаня Аврамова-

Социален работник

Камен ХаризановКамен Харизанов-Психолог
Димитринка ТаракчиеваДимитринка Таракчиева-

Медицинска сестра

Атанаска ГацеваАтанаска Гацева-Счетоводител

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центърът се помещава на адрес: гр. Варна, ул. „Сава“ №2
Телефони за контакт:

0885300019 – Евгения Дикова – Управител Ресурсен център „Надежда за всеки”

0887787288 – Виолета Харизанова – Председател на УС на Фондация „Владиславово”
e-mail: rchnp@abv.bg.com

За сваляне: ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2015 Г.

Центърът е финансиран от община Варна по Договор № Д16001262ВН/07.09.2016г.