ЦОП „По-добро бъдеще“

Основната цел на Центъра за обществена подкрепа „По-добро бъдеще” е да подобри качеството на живот на децата в семейната и социалната среда, като предостави качествени социални услуги, които да отговарят на потребностите и да са достъпни за всяко дете в риск и неговото семейство на територията на община Варна.

Целевите групи по проекта са деца и семейства в риск от територията на община Варна.
• деца, живеещи в семейства в риск – социално слаби и неграмотни и живеещи на прага на бедността, деца от семейства с един родител и такива настанени за отглеждане в семействата на свои близки;
• деца, застрашени от отпадане от училище;
• деца, които вече са отпаднали от училище;
• деца с отклоняващо поведение;
• деца и семейства, нуждаещи се от семейно консултиране и подкрепа;
• деца от специализирани институции и други деца, имащи нужда от социална подкрепа;
• деца с девиантно поведение;
• деца от малцинствен произход

Център за обществена подкрепа „По-добро бъдеще” – гр. Варна предлага широк кръг от услуги за деца и семейства в риск, насочени към обучителна, корекционно-възпитателна работа с деца и младежи, както и консултативна дейност на деца и семейства по:
• превенция по отпадане от училище;
• превенция на отклоняващо поведение и проблеми в детското развитие;
• превенция на неглижирането и насилието на деца в семейството;
• превенция на изоставянето на деца в специализирани институции;
• превантивна фамилна работа с бременни жени, млади майки и семейства с деца до три години;
• Индивидуална и групова работа за придобиване на житейски умения;
• Психологическо и социално-педагогическо консултиране на деца и семейства;
• наблюдение на реинтеграцията на деца в семейството или в среда близка до семейната;

За всички бенефициенти на услугата се организират културни, спортни и развлекателни мероприятия, с цел подпомагане на детското и личностното развитие, защита на правата им, както и с цел превенция на дискриминацията и на социалната изолация на бенефициентите от целевите групи.

Телефон за контакт:
0882/ 330 008 – управител
0885/ 300 023 – председател на УС на Фондация „Владиславово”
052/ 521 028 – телефон на Центъра за обществена подкрепа

За сваляне:ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2015 Г.

www.fvladislavovo.org

 
e-mail: vladislavovo_f@mail.bg
e-mail: cop1086@gmail.com