ЦСРИ

 

 Център за социална рехабилитация и интеграция за деца в неравностойно положение

ДОСТАВЧИК  НА УСЛУГАТА Е ФОНДАЦИЯ „ВЛАДИСЛАВОВО“

 

Социалната услуга Център за социална рехабилитация и интеграция за деца в неравностойно положение е делегирана общинска дейност с капацитет 30 места, възложена на Фондация „Владиславово” за управление и предоставяне на услугата съгласно Договор №Д17001058ВН/14.07.2017г.

Център за социална рехабилитация и интеграция за деца в неравностойно положение е регистриран в Агенция за социално подпомагане към Министерството на труда и социалната политика като доставчик на социални услуги и притежава Удостоверение за регистрация №00154-0014/09.05.2016г., както и Лиценз №1018/21.04.2016г., издаден от Председателя на Държавна агенция за закрила на детето.
Настоящата услуга е насочена към деца и семейства в риск, които в условията на социално-икономическа криза са сред най-уязвимите групи, сериозно заплашени от бъдещи шокове на пазара на труда, от безработица и бедност.

Основна цел на услугата

Развитие на креативността, творческите и социални умения на деца на възраст от 7 до 18 години посредством интерактивна социално-образователна и психологическа подкрепа.

Чрез комплекс от интерактивни методи бенефициентите усвояват знания, формират умения и компетентности за друга гледна точка към детската личност и нейното развитие като субект на успешното социализиране. Фокусът е върху задържането на децата в училище и осигуряването на качествено образование и адекватна подготовка за социална реализация чрез:

  • подобряване на десегрегационната политика на местно ниво във връзка с интегрирането на деца в риск в смесени училища;
  • подкрепяне процеса на интеграция чрез привличане, включване и успешно задържане на деца от целевата група в училище и повишаване възможността те да преминават в по-горни образователни нива;
  • включване на отпадащите деца и тези, които не са обхванати от образователната система, чрез програми, базирани на дейности с общността и подобряване на средата в приемните училища, където децата ще бъдат интегрирани;
  • подкрепа на деца в риск да продължават образованието си и подобрят училищната си успеваемост, което се изразява в увеличаване на техния брой в смесени общообразователни и професионални училища;
 • работа с родителите на децата в риск.

Целеви групи:

Целевите групи по проекта са деца от 7 до 18 години и семейства в риск от територията на община Варна и включват:

 • Деца, живеещи в семейства в риск – социално слаби и неграмотни и живеещи на прага на бедността, деца от семейства с един родител и такива настанени за отглеждане в семействата на свои близки;
 • Деца, застрашени от отпадане от училище;
 • Деца, които вече са отпаднали от училище;
 • Деца, с отклоняващо се поведение;
 • Деца от малцинствен произход;
 • Деца нуждаещи се от подкрепа за професионално ориентиране;
 • Деца, свидетели или жертви на насилие;
 • Родители на деца, нуждаещи се от семейно консултиране и подкрепа.

Видове услуги за деца от 7 до 18 години:

 • Интеграция на деца в училищата – допълнителна подкрепа за успешна реализация;
 • Превенция на отпадане от образователната система. Работа с деца, отпаднали от училище и техните семейства;
 •  Превенция на отклоняващо се поведение;
 •  Подкрепа за професионално ориентиране и кариерно развитие;
 •  Подкрепа на деца, свидетели или жертви на насилие;
 • Училище за родители. Семейно консултиране и подкрепа за повишаване на родителски капацитет;
 • Група за взаимопомощ на деца и родители;
 • Здравни консултации.

Подход при предоставяне на услугите – Интерактивният социално-образователен комплекс включва модули с разнообразно оборудване и материали, съобразно с интересите, потребностите, степента на развитие и средата на всяко дете. По този начин те се превръщат в лаборатория за детската инициатива, творчество и въображение.

Основните компоненти включват индивидуален подход, осигуряване на възможности за избор в модулите, включване на семейството се реализират чрез дейности, стимулиращи социалното, емоционалното, интелектуалното и физическото развитие на целевата група в риск.

Индивидуализиране – Поставянето на акцент върху индивидуалния подход означава разбиране и уважение към достигнатия етап на развитие от всяко дете и създаване на среда и подходящи дейности, които му осигуряват чувство за успех, предизвикателства и емоционален комфорт.

Екипът изгражда стимулираща развитието на децата предметно-пространствена среда, съответстваща на тяхната индивидуалност и стил на учене, модел и ритъм на растеж и специфичната му семейна среда. Индивидуализирането се осъществява чрез специално изградена вътрешна и външна среда, в която са организирани модулите за дейности, стимулиращи правото на избор, самостоятелност и отговорност.


Екип на Център за социална рехабилитация и интеграция

за деца в неравностойно положение

Евгения ДиковаЕвгения Дикова-Управител

 

Ралица ВангеловаРалица Вангелова-    социален работник Иванка АтанасоваИванка Атанасова-

Психолог

Стела КиряковаСтела Кирякова –Арттерапевт

 

Димитринка ТаракчиеваДимитринка Таракчиева-
Медицинска сестра
Данка МитеваДанка Митева-      Касиер-домакин

Центърът се помещава на адрес: гр. Варна, ул. „Сава“ №2
Телефони за контакт:

0885300019 – Евгения Дикова – Управител ЦСРИ на деца в неравностойно положение

0887787288 – Виолета Харизанова – Председател на УС на Фондация „Владиславово”
e-mail: cdnpdnp@abv.bg.com

За сваляне: ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2015 Г.
Центърът е финансиран от Община Варна
По  Договор №Д17001058ВН/14.07.2017г.