ЦСРИ

Настоящата социална услуга е насочена към деца и семейства в риск, които в условията на социално-икономическа криза са сред най-уязвимите групи, сериозно заплашени от бъдещи шокове на пазара на труда, от безработица и бедност. Уникалното и новото е, че приоритет в работата на Центъра е психологическата и социална подкрепа за професионалното ориентиране и кариерно развитие на деца в неравностойно положение. Основна цел е създаване на социални умения и опит за ранното професионално ориентиране на деца в риск, чрез предоставяне на психологически консултации и информация за видовете професии, училищата, в които се придобиват професионални качества, както и възможностите професиите да бъдат практикувани.

 
 С подкрепата на екипа за реализиране на проекта, предоставяната в хода на развитие на социалната услуга информация и ежедневните методически насоки се подпомагат подрастващите да открият възможно най-подходящата за тях област на професионално развитие.Целевите групи по проекта са деца от 7 до 18 години и семейства в риск от територията на община Варна и включват:

• Деца, живеещи в семейства в риск – социално слаби и неграмотни и живеещи на прага на бедността, деца от семейства с един родител и такива настанени за отглеждане в семействата на свои близки;
• Деца, застрашени от отпадане от образователната система;
• Деца, които вече са отпаднали от образователната система;
• Деца, с отклоняващо се поведение;
• Деца от малцинствен произход;
• Деца нуждаещи се от подкрепа за професионално ориентиране;
• Родители на деца от малцинствен произход, нуждаещи се от семейно консултиране и подкрепа.Видове услуги:

• Психологическо консултиране и подкрепа на деца и семейства;
• Професионално ориентиране и кариерно развитие;
• Интеграция на деца в училищата;
• Здравни консултации.Вход към услугата: Всеки случай се приема на базата на ясни критерии и процедури.
ЦСРИ приема бенефициенти по заявка на родителите след преценка от специалистите на ЦСРИ или чрез издадено от Отдела за закрила на детето направление за социалната услуга.
 
За сваляне: ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2015 Г.

Центърът се помещава на адрес: гр. Варна,
ул. „Мануш войвода“ 11а
Телефони за контакт:
052/949263
0885 300 019 – Женя Дикова – Управител
e-mail: cdnp12000@gmail.com
vladislavovo_f@mail.bg

Центърът е финансиран от Община Варна
По Договор № Д-12000507ВН/04.06.2012 г.