Архив: Новини

Екипът на Фондация „Владиславово“ участва в обучение на тема „Изграждане и поддържане на публичен имидж на организацията“

Екипът на Фондация „Владиславово“ участва в обучителен семинар на тема „Изграждане и поддържане на публичен имидж на организацията. Публичност и визуализация, като част от системата за управление на качеството.“

Обучението е тридневно в периода 30 ноември – 2 декември 2023 г.

В рамките на 16 академични часа лекторите на семинара ще запознаят участниците с теми, които да допринесат за повишаване на качеството и ефективността на социалните услуги, предоставяни от центровете на фондация „Владиславово“. Обучението ще даде дефиниции за същността, характеристиките и компонентите на имиджа; Понятията „имидж“, „репутация“ и „бранд“. ПР като технология за изграждане на имидж. Социалният феномен обществено мнение и корелацията обществено мнение – имидж. Спирала на мълчанието.

В програмата е включена и темата за публичния образ – какво искаме да знаят другите за нас? Как се изграждат медийните послания? Как да организираме и отразяваме публични събития. В тази връзка са и под темите за публичният имидж и защо е важен за организациите.

Важна част от програмата е лекцията за Сайтът на организацията – собствена корпоративна медия. Какви са етапите при изготвяне при изготвяне на медийни послания? Конкретно се разглежда темата за медийното потребление и медийният образ на Фондация Владиславово.

Заключителната част на обучението запознава участниците с публичността и визуализацията като част от системата за управление на качеството. Какви елементи би могла да включва.

Покана към Съвета на учредителите на Фондация „Владиславово“

П О К А Н А

 

Управителния съвет на Фондация „Владиславово”, ЕИК 103196110, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик“, ул. „Гургулят“ № 7, на основание чл.7, ал.6 от Учредителния акт на фондацията във връзка с чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква събрание на Съвета на учредителите, което ще се проведе на 14.12.2021 г. от 10.00 часа в седалището и адресът на управление в гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик“, ул. „Гургулят“ № 7, при следния дневен ред:

 1. Вземане на решение за избор на нови членове на Съвета на учредителите.
 2. Вземане на решение за освобождаване на Виолета Желева Харизанова от длъжността Председател на Управителния съвет и представляващ Фондация „Владиславово“ в качеството си на Председател на УС и като член на УС.
 3. Вземане на решение за избор на нови членове на Управителния съвет.
 4. Вземане на решение за промяна в числеността на УС и определяне мандата на УС.
 5. Вземане на решение за избор на представляващи Фондация „Владиславово“.
 6. Вземане на решение за изменения в Устава на Фондацията.
 7. Разни.

Поканват се всички членове лично или чрез упълномощени представители да присъстват на събранието на Съвета на учредителите.

Материалите  за събранието на Съвета на учредителите се намират на разположение на членовете на адреса на управление на Фондация “Владиславово“.

Регистрацията на членовете на Съвета на учредителите за участие в събранието ще започне в 09.00 часа.

При липса на кворум събранието на Съвета на учредителите ще се проведе по реда на чл.27 от ЗЮЛНЦ.

 

 

Председател на УС на фондация “Владиславово”:________________________

                                                                                                            /Виолета Харизанова/

Покана към Съвета на учредителите на Фондация „Владиславово“

П О К А Н А

 

Управителния съвет на Фондация „Владиславово”, ЕИК 103196110, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик“, ул. „Гургулят“ № 7, на основание чл.7, ал.6 от Учредителния акт на фондацията във връзка с чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква заседание на Съвета на учредителите, което ще се проведе на 29.09.2021 г. от 10.00 часа в седалището и адресът на управление в гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик“, ул. „Гургулят“ № 7, при следния дневен ред:

 1. Вземане на решение за приемане на Годишния доклад за дейността и финансовият отчет на Фондация „Владиславово“ за 2020 г.
 2. 2. Разни.

Регистрацията на членовете на Съвета на учредителите за участие в заседанието ще започне в 09.00 часа. При липса на кворум заседанието на Съвета на учредителите ще се проведе по реда на чл.27 от ЗЮЛНЦ.

 

 

Председател на УС на Фондация “Владиславово”:________________________

                                                                                                   /Виолета Желева Харизанова/

Покана

П О К А Н А

 

        Управителния съвет на Фондация „Владиславово”, ЕИК 103196110, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик“, ул. „Гургулят“ № 7, на основание чл.7, ал.6 от Учредителния акт на фондацията във връзка с чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква заседание на Съвета на учредителите, което ще се проведе на 22.06.2020 г. от 10.00 часа в седалището и адресът на управление в гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик“, ул. „Гургулят“ № 7, при следния дневен ред: 

 1. Вземане на решение за приемане на Годишния доклад за дейността и финансовият отчет на Фондация „Владиславово“ за 2019 г.
 2. Разни.

        Регистрацията на членовете на Съвета на учредителите за участие в заседанието ще започне в 09.00 часа. При липса на кворум заседанието на Съвета на учредителите ще се проведе по реда на чл.27 от ЗЮЛНЦ.

 

               

         Председател на УС на Фондация “Владиславово”:_______/п/______

                                                                    /Виолета Желева Харизанова/

Екипът на „Фондация Владиславово“ ви призовава, останете си вкъщи!

????Носейки своята лична отговорност и спазвайки мерките можете да направите голяма промяна за здравето си и здравето на другите около вас❗️❗️❗️

⭐️ Екипът на Център за обществена подкрепа „По-добро бъдеще” към Фондация „Владиславово” ви призовава да си останете вкъщи и да спазвате мерките за предпазване!

Нека ти разкажа приказка, поканата е от ЦОП в Аспарухово

Центърът за обществена подкрепа „Бъдеще за децата на Аспарухово“ зарадва деца и родители с нова инициатива. Специалистите на центъра разказват приказки във фейсбук страницата ЦОП Аспарухово  за своите малки потребители. Достъпът е неограничен, не се изисква регистрация или парола.

Идеята е част от дистанционните форми на работа, наложени като противоепидемична мярка от здравните власти във Варна и в цялата страна. Във времето на кризата, предизвикана от разпространението COVID-19, всички деца са по домовете си, а  родителите им все по-трудно успяват да ги задържат мирни между четири стени, споделят специалистите на центъра за обществена подкрепа. И добавят, че ако учениците все пак са заети с електронните уроци, то за най-малките няма много алтернативи.

 

„Къдрокоска и тримата мечковци“ и  „Красавицата и звяра“ са първите заглавия, които разкриват пред малките слушатели вълшебния свят на приказките. Разказвачите привлякоха вниманието на стотици слушатели още в първите часове след излъчването . Родителите също са доволни, много от тях си припомниха как в своето детство също са слушали приказки по онези стари телефони с шайба от края на миналия век, по които на тел. 177 всяко дете получаваше своята приказка.

Психолозите в центъра подготвят цикъл от публикации по различни теми, свързани с наложената социална изолация на деца и възрастни, които скоро ще са достъпни на стената на  ЦОП Аспарухово. 

 След въведеното извънредно положение и превантивни мерки за ограничаване на заразата от коронавирус  екипът на ЦОП „Бъдеще за децата на Аспарухово“ продължи да работи при засилени мерки за безопасност на своите потребители и служители, като консултациите се провеждат по телефон, на имейл cop_asparuhovo@abv.bg, вайбър, фейсбук и други дистанционни форми . По време на извънредното положение  екипът на ЦОП „Бъдеще за децата на Аспарухово“ предоставя безплатни консултации и за граждани, като:

 • Психологическа подкрепа;
 • Подкрепа на нуждаещи се деца и възрастни; 
 • Посредничество и насочване към други услуги за подкрепа;

Специалистите на ЦОП „Бъдеще за децата на Аспарухово“ остават на разположение на телефони: 0888/83 48 88, а на 0882/33 00 08 и 0884/51 30 36   – всички приложения за комуникации – Messenger , WhatsApp  , Viber, Telegram .   

ОСТАНИ СИ У ДОМА!            

         АЗ ПАЗЯ ВАРНА!                   ЗАЕДНО ЩЕ СЕ СПРАВИМ !

 

Фондация ‘Владиславово’ информира, че специалистите на центъра са на разположение за дистанционни консултации

ФОНДАЦИЯ „ВЛАДИСЛАВОВО” ИНФОРМИРА, ЧЕ СПЕЦИАЛИСТИТЕ НА
ЦЕНТЪРА СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ ЗА ДИСТАНЦИОННИ КОНСУЛТАЦИИ
ПО ТЕЛЕФОНА, ОНЛАЙН И ЕЛЕКТРОННА ПОЩА.

ТЕЛЕФОНИ ЗА ВРЪЗКА С:

1. ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА „ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ”:
0887 787 288; 052/52 10 28
e-mail: cop_vladislavovo@abv.bg

2. ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА „БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА НА
АСПАРУХОВО”:
0882 33 00 08; 0888 834 888;
e-mail: cop_asparuhovo@abv.bg

3. „РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР” ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА В НЕРАВНОСТОЙНО
ПОЛОЖЕНИЕ:
0885 300 019; 0884 513 036;
e-mail: rchnp@abv.bg

4. „ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ЗА ДЕЦА В
НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ”
0885 300 019; 0885 300 015;
e-mail: csridnp@abv.bg

ЦОП Аспарухово предлага подкрепа

Предвид въведеното извънредно положение и превантивни мерки за ограничаване на заразата от коронавирус бихме искали да ви информираме, че екипът на ЦОП „Бъдеще за децата на Аспарухово“ продължава да работи при засилени мерки за безопасност на своите потребители и служители, като консултациите ще се провеждат по телефон .

По време на извънредното положение  екипът на ЦОП „Бъдеще за децата на Аспарухово“  ще предоставя безплатни консултации и за граждани, като:

 • Психологическа подкрепа;
 • Подкрепа на нуждаещи се деца и върастни;
 • Посредничество и насочване към други услуги за подкрепа;

Специалистите на ЦОП „Бъдеще за децата на Аспарухово“ остават на разположение на телефони:

0882/33 00 08, може и консултация по viber

0888/83 48 88;

0884/51 30 36       

ОСТАНИ СИ У ДОМА!           

     

         АЗ ПАЗЯ ВАРНА!

 

                  ЗАЕДНО ЩЕ СЕ СПРАВИМ !

ЦСРИ на деца в неравностойно положение отвори вратите си за малки и големи

В деня, в който Конвенцията за правата на детето на ООН навърши 30 години, ЦСРИ на деца в неравностойно положение към Фондация „Владиславово“ отвори вратите си за малки и големи. Гости на центъра бяха ученици и учители от основните и средни училища в района, родители и близки на деца ползвали социалната услуга, медицински специалисти от ДКЦ 5 „Света Екатерина“, колеги и партньори.


Всички посетители в „Деня на отворените врати“, бяха запознати със социалните услуги за деца, които се предоставят в центъра, с постигнатите резултати и бъдещите планове на екипа от специалисти. Децата с удоволствие се включиха в груповите тренинги и арт терапевтичните занимания, организирани специално за тях. Изложбата от техните творби ще продължи да радва пациентите на ДКЦ 5, а наградите за всички малки художници бяха вкусни и шоколадови.
Конвенцията за правата на детето се стреми да гарантира правата на децата по целия свят. Тя е мотивирала Европейския съюз и страните членки да приемат законодателни мерки, политики и практики за закрила на всички деца, независимо от тяхната националност и статут. Международната Конвенция за правата на детето е ратифицирана от Великото народно събрание на Република България през 1991 г. и става част от вътрешното законодателство на страната.

ЦОП „По-добро бъдеще” отбеляза 30 годишнината от приемане на Конвенцията за правата на детето

На 20.11.2019г. тридесет години след приемането на Конвенцията за правата на детето, Център за обществена подкрепа „По-добро бъдеще” към Фондация „Владиславово” отвори врати, за да стане част от отбелязването му.

На този ден в центъра партньори, приятели, представители на институции, деца и родители споделиха за пореден път взаимната си подкрепа и готовност за отдаване на знания, опит и сърце в името на общата кауза- защита правата и интересите на децата.

Гости бяха представители на Община Варна, Д”СП” – ОЗД Варна, СУ „П.К. Яворов”, „Център за обществена подкрепа” и „Център за социална рехабилитация и интеграция“ – Община Аксаково, здравни медиатори, деца и родители.

Най-значимо в този ден бе присъствието на децата. Ученици и педагози от СУ „П.К. Яворов” подариха на екипа най-хубавия дар – своята готовност, интерес, разбиране и съпричастност към общата кауза. Младите хора споделиха горещите теми от своя дневен ред, свързани с рисковете и предизвикателствата пред тях и пожелаха да научат повече за естеството на социалната услуга. Екипът на центъра подари адаптиран вариант за деца на Конвенцията за правата на детето.

Фондация „Владиславово” получи поздравителен адрес от г-н Коста Базитов – Заместник – кмета на Община Варна с благодарност за изключително ползотворното партньорство.
Екипът на Център за обществена подкрепа „По-добро бъдеще” към Фондация „Владиславово” благодари за топлите думи, ползотворното сътрудничество и подкрепа от всички институции, партньори, учебни заведения, колеги от неправителствения сектор и приятели, че споделиха този ден с нас!

Уверяваме Вас – мили малки, пораснали и още по-пораснали деца, че ще продължим да влагаме нашата енергия, знания и опит, за да подкрепим правото Ви на детство и вратите ни са винаги отворени за Вас!

Сайтът използва бисквитки и подобни технологии. Научете повече в нашата Политика относно бисквитките.


Политика относно "бисквитките" ("cookies")

Cookies и как ги използваме
Тези правила описват как използваme Cookies и подобни на тях файлове и технологии в своите уебсайтове, напр. Local Shared Objects, известни и като "Flash cookies", web beacons и т.н. Ние ги наричаме с общото наименование "Cookies". Ако посетите нашите уебсайтове и настройките на браузъра ви приемат "Cookies", ние считаме, че приемате да използваме "Cookies“.
Какво представляват "Cookies" и как работят те?
"Cookies" са малки файлове, които се изпращат до компютъра ви от уебсайтовете, които посещавате, и се съхраняват на него. "Cookies" се съхраняват във файловата директория на браузъра ви. Следващия път, когато посетите същия сайт, браузърът прочита "Cookie" и предава информацията на уебсайта или елемента, който първоначално е задал "Cookie". За да научите повече за тези технологии и как работят те, моля, посетете например сайта allaboutcookies.org.
Защо използваme Cookies?
Използваме Cookies в домейнa, за да ви осигурим по-лесна работа. В следващия раздел ще можете да прегледате своите опции за управление на Cookies.
Основни функции
Тези Cookies са от съществено значение за функционирането на нашия уебсайт и ключови за улесняването на работата ви с тях. Можете да навигирате без прекъсвания, тъй като ще бъдат запомнени например избраните от вас език и държава, а удостоверяването за някои части от домейна ще бъде запазено. Тези Cookies също така запазват продукти от потенциален интерес, когато бъдете пренасочени към сайт на оператор за евентуална покупка.
Подобряване на сайта
Тези Cookies ни позволяват да подобряваме своите уебсайтове, като събират информация за това, как се използват те. Ние анализираме данни, за да установим например броя на уникалните потребители, четящи дадена статия (за да знаем кои материали са популярни), или дали даден видеофайл е бил изгледан докрай или само до средата. Също така се интересуваме къде се получава достъп до нашето съдържание, за да знаем как да организираме сайтовете си за оптимално удобство на потребителя. Броим кликванията върху "Like" и "Tweet" и следим какво съдържание от сайтовете ни е било споделяно или използвано като препратка.
Персонализация
Тези Cookies ни помагат да направим съдържанието възможно най- персонализирано, като например ви показваме целеви банери или подходящи препоръки. Проучваме какъв тип препращане е било използвано, за да бъдат достигнати нашите сайтове, например имейл кампания или връзка от препращащ сайт, така че да изчислим ефективността на своите промоции и рекламни кампании.
Как мога да управлявам Cookies?
Можете да прегледате наличните опции за управление на Cookies в своя браузър. Браузърът може да бъде използван за управление на Cookies, свързани с основни функции, подобряване на сайта, персонализация и рекламиране. Различните браузъри използват различни начини за деактивиране на Cookies, но обикновено те се намират в менюто Tools или Options. Можете да прегледате и менюто за помощ на браузъра си. Освен че управляват Cookies, браузърите обикновено ви позволяват да контролирате файлове, подобни на Cookies, например Local Shared Objects, като активирате режима за поверителност на браузъра си. Сайтът използва рекламни Cookies, управлявани от трети страни, за да промотира дейността си и в други уебсайтове. Възможно е да изберете да не получавате определени управлявани от трети страни рекламни Cookies чрез сайтове за управление на Cookies на трети страни, като AppNexus, Audience Science, DoubleClick, AdTech, AdOcean, Atlas, Criteo, EasyAds, eTarget, Facebook, Httpool, Improve Digital, Xaxis, Next Performance, SiteCatalyst, Fusepump, DFA, Google Analytics, Network Advertising Initiative, 24/7 Real Media и Adobe Flash. Възможно е деактивирането на Cookies да ви попречи да използвате определени зони от уебсайта. Ако изтриете своите Cookies от браузъра, възможно е да се наложи да преинсталирате Cookies за отказване.
Колко време пазим информацията?
Това зависи от типа на Cookies. Валидността на сесийните Cookies изтича, когато затворите браузъра. Постоянните Cookies, включително Local Shared Objects (“Flash cookies"), обикновено са с валидност от два месеца до няколко години.
Какво друго трябва да знаете?
Освен че събира данни в уеб домейните, сайтът събира и други видове информация, както е описано в Политиката за поверителност на fvladislavovo.org. Възможно е периодично да променяметези правила. При значителни и неблагоприятни промени, в началото на тези правила и на началната страница на този сайт ще публикуваме съобщение относно тази промяна. Препоръчваме ви периодично да преглеждате отново тези правила, за да се уведомявате за такива промени.

Затвори