Покана към Съвета на учредителите на Фондация „Владиславово“

П О К А Н А   Управителния съвет на Фондация „Владиславово”, ЕИК 103196110, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик“, ул. „Гургулят“ № 7, на основание чл.7, ал.6 от Учредителния акт на фондацията във връзка с чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква събрание на Съвета на учредителите, което ще се проведе.