Успешно приключи проект „Младежки информационен консултантски център“ в Район „Владислав Варненчик“ – Община Варна

Срок за реализация: от 01.12.2016 г. до 30.11.2017 г.
Бенефициент: фондация „Владиславово“
Партньор: Район „Владислав Варненчик“, община Варна.

Приключиха дейностите по проект за създаване и функциониране на „Младежки информационен консултантски център“ в район „Владислав Варненчик“. Проектът се финансира по Национална програма за младежта 2016-2020 на Министерство на младежта и спорта. Той се реализира в рамките на една година от Фондация „Владиславово” в партньорство с Район „Вл. Варненчик”. Целевата група, с която работихме, бяха младежи на възраст между 15 и 29 години.

MIKC
Радостина Панайотова, Бистра Кръстева, Борислав Френчев

В рамките на едногодишния период на проекта екипът на фондацията създаде „Младежки информационен консултантски център“ /МИКЦ/, като целта беше да се ангажира свободното време на младите хора живеещи в района. Проведоха се десет еднодневни обучения по теми вълнуващи младите хора и едно изнесено тридневно обучени. Ежедневно консултантите по проекта провеждаха срещи с млади хора консултирайки ги по различни теми като социално включване, доброволчество, реализация на пазара на труда, предприемачество и много други.

Бяха проведени и изнесени приемни в селата Тополи и Казашко.

Голям интерес проявиха директорите на училищата в Района – СУ „Пейо Кр. Яворов“ и ПГСАГ „Васил Левски“. Освен планираните по проекта презентационни срещи ни поканиха да изнасяме лекции и в часовете на класа на теми като: кариерно развитие и професионално ориентиране; реализиране на бизнес идея и стартиране на бизнес; доброволчество; агресия; форми на агресия и тяхната превенция. Всичко това се реализира чрез ангажиране свободното време на младите хора в различни дейности.

През консултанския център преминаха над 400 млади хора, които ни търсеха и за индивидуални консултации. Проведе се мащабна информационна кампания за популяризиране на дейностите по програмата на Министерство на младежта и спорта, и по конкретно Национална програма за младежта 2016 – 2020.
Всички дейности и реализирането им бяха съгласувани и станаха част от голямата програма на община Варна – Варна „Европейска младежка столица 2017 г.“

Създадения екип и консултантски център остава т.нар „местна собственост“ по проекта и има всички предпоставки за неговото надграждане и след приключването на финансирането по проекта. В този смисъл той ще продължи да функционира, като за това ще се търси финансиране от община Варна, програми или други донорски инициативи.

Всички дейности в проекта се реализираха успешно и като доказателство за това е на 100 % верифициране на разходите по него от Министерство на младежта и спорта.

Екипът от специалистите по проекта бяха:

Ръководител на проекта и консултант – Радостина Петрова.

Специалист „Обучения“ – Бистра Кръстева

Александър Цолчовски – психолог

Специалист „Доброволчество, реализиране на младежки инициативи и кампании, разработване и управление на проекти, гражданско образование“ – Йонка Вълчева.

Специалист „Личностно и кариерно развитие, младежко и социално предприемачество, реализиране на бизнес идея и стартиране на бизнес“ – Борислав Френчев.

Специалист „Социални дейности, работа с младежи в неравностойно социално положение и младежи от малцинствени групи“- Нехиде Ибрям.

Специалист „Информационни услуги“ – Джанип Ахмед.

mikc3