Покана за заседание на Съвета на учредителите

П О К А Н А

Управителния съвет на Фондация „Владиславово”, ЕИК 103196110, със седалище
и адрес на управление гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик“, ул. „Гургулят“ № 7, на
основание чл.7, ал.6 от Учредителния акт на фондацията във връзка с чл. 26 от ЗЮЛНЦ
свиква заседание на Съвета на учредителите, което ще се проведе на 21.06.2019 г. от
10.00 часа в седалището и адресът на управление в гр. Варна, ж.к. „Владислав
Варненчик“, ул. „Гургулят“ № 7, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за приемане на Годишния доклад за дейността и финансовият
отчет на Фондация „Владиславово“ за 2018 г.
2. Разни.

Регистрацията на членовете на Съвета на учредителите за участие в заседанието
ще започне в 09.00 часа. При липса на кворум заседанието на Съвета на учредителите
ще се проведе по реда на чл.27 от ЗЮЛНЦ.

Председател на УС на Фондация “Владиславово”:_  /п/________
/Виолета Желева Харизанова/

Публикувано на 12.06.2019г.