Покана

П О К А Н А

 

        Управителния съвет на Фондация „Владиславово”, ЕИК 103196110, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик“, ул. „Гургулят“ № 7, на основание чл.7, ал.6 от Учредителния акт на фондацията във връзка с чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква заседание на Съвета на учредителите, което ще се проведе на 22.06.2020 г. от 10.00 часа в седалището и адресът на управление в гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик“, ул. „Гургулят“ № 7, при следния дневен ред: 

  1. Вземане на решение за приемане на Годишния доклад за дейността и финансовият отчет на Фондация „Владиславово“ за 2019 г.
  2. Разни.

        Регистрацията на членовете на Съвета на учредителите за участие в заседанието ще започне в 09.00 часа. При липса на кворум заседанието на Съвета на учредителите ще се проведе по реда на чл.27 от ЗЮЛНЦ.

 

               

         Председател на УС на Фондация “Владиславово”:_______/п/______

                                                                    /Виолета Желева Харизанова/