Покана към Съвета на учредителите на Фондация „Владиславово“

П О К А Н А

 

Управителния съвет на Фондация „Владиславово”, ЕИК 103196110, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик“, ул. „Гургулят“ № 7, на основание чл.7, ал.6 от Учредителния акт на фондацията във връзка с чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква събрание на Съвета на учредителите, което ще се проведе на 14.12.2021 г. от 10.00 часа в седалището и адресът на управление в гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик“, ул. „Гургулят“ № 7, при следния дневен ред:

  1. Вземане на решение за избор на нови членове на Съвета на учредителите.
  2. Вземане на решение за освобождаване на Виолета Желева Харизанова от длъжността Председател на Управителния съвет и представляващ Фондация „Владиславово“ в качеството си на Председател на УС и като член на УС.
  3. Вземане на решение за избор на нови членове на Управителния съвет.
  4. Вземане на решение за промяна в числеността на УС и определяне мандата на УС.
  5. Вземане на решение за избор на представляващи Фондация „Владиславово“.
  6. Вземане на решение за изменения в Устава на Фондацията.
  7. Разни.

Поканват се всички членове лично или чрез упълномощени представители да присъстват на събранието на Съвета на учредителите.

Материалите  за събранието на Съвета на учредителите се намират на разположение на членовете на адреса на управление на Фондация “Владиславово“.

Регистрацията на членовете на Съвета на учредителите за участие в събранието ще започне в 09.00 часа.

При липса на кворум събранието на Съвета на учредителите ще се проведе по реда на чл.27 от ЗЮЛНЦ.

 

 

Председател на УС на фондация “Владиславово”:________________________

                                                                                                            /Виолета Харизанова/