Фондация „Владиславово“ участва в обучение по тема „Управление и система за управление на качеството в социалните услуги“

Екипите от специалисти на Фондация „Владиславово“ се включват в семинар-обучение на тема „Управление и система за управление на качеството в това число и човешки ресурс на социалните услуги; развитие на персонала – основа за качеството на социалната работа“.

В рамките на три дни – от 7 до 9 декември 2023 г. – лекторите на семинара ще обучават специалистите на фондацията по теми, свързани с управлението на социалните услуги. Предвижда се в 16 академични часа да бъдат разгледани въпроси, касаещи системите за управление на качеството, какви елементи включват. Целта е участниците в семинара практически да се запознаят  с основните принципи при разработване на Система за управление на качеството на социалните услуги.

Програмата предвижда запознаване със система за управление на качеството, в това число и човешки ресурс, в социалните услуги, съобразено с Наредбата за качеството на социалните услуги. Екипът на Фондацията ще се научи как се изработват политики за качеството на социалните услуги и как се прилагат в разработването на цялостна система за управление на качеството на социалните услуги.

Заключителната част на обучението ще даде практически познания за основните принципи за разработване от доставчиците на социални услуги на програми за развитие на качеството на социалните услуги, които предоставят. Целта е да се разработят вътрешни правила за контрол и мониторинг и план-график за контрол и мониторинг в социалната услуга.