Покана за събрание на Съвета на учредителите

П О К А Н А

 

Управителния съвет на Фондация „Владиславово”, ЕИК 103196110, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик“, ул. „Гургулят“ № 7, на основание чл.7, ал.6 от Учредителния акт на фондацията във връзка с чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква събрание на Съвета на учредителите, което ще се проведе на 23.02.2024 г. от 10.00 часа в седалището и адресът на управление в гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик“, ул. „Гургулят“ № 7, при следния дневен ред:

  1. 1. Приемане на бюджет на Фондация „Владиславово“ за 2024 г.
  2. Вземане на решение за избор на нови членове на Съвета на учредителите.
  3. Разни.

Регистрацията на членовете на Съвета на учредителите за участие в заседанието ще започне в 09.00 часа. При липса на кворум заседанието на Съвета на учредителите ще се проведе по реда на чл.27 от ЗЮЛНЦ.

 

 

Председател на УС на Фондация “Владиславово”:________________________

                                                                                                       /Андрияна Цонева Русева/