Служители на Фондация „Владиславово“ участваха в работна среща в Младежки център-Добрич

В три последователни дни в Добрич се проведе среща, посветена на обмяната на опит и добри практики в младежката работа. Организатор на събитието беше Младежки център – Добрич.

Служители от Фондация „Владиславово“ се включиха в работата на младежката среща. Организаторите запознаха участниците с основни моменти от работата с млади хора и с дейностите на Младежки център – Добрич.

Работната среща, провела се от 26 до 29 март 2024 г. запозна участниците с различни аспекти на спецификата в работата с млади хора. Разглеждаха се теми като Младежката работа на местно ниво; ролята на младите хора в обществото, младежка работа от офиса, на открито, онлайн, на терен. Акцент беше поставен върху видовете дейности, свързани с младежка работа на терен, младежко проучване, неформално образование, младежко пространство. Особено внимание обучението обърна на доброволчеството – неговата същност, ползите от доброволчеството.

Един от работните дни на срещата беше определен изцяло за практическо прилагане на опита и познанията, включени в теоретичната част на събитието.

За служителите на Фондация „Владиславово“ опитът и идеите, натрупани в работната среща в Младежки център – Добрич ще са особено необходими, тъй като във Варна предстои откриването на Младежки център, а Фондация „Владиславово“ е участник в реализирането на този проект.